Pivo PAROM - eshop

eSHOP

×
 x 

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (VOP) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť Pivoslan s. r. o., IČO: 50724070 zapísaná Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 117369/B a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Údaje predávajúceho:

Názov: Pivoslan s. r. o.
Sídlo : Drobného 1903/20, Bratislava 841 01
IČO: 50724070
DIČ: 2120436318
IČ DPH: SK2120436318
Telefón: 0908 810 004
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Dozorný orgán: Inšpektorát SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) pre Bratislavský kraj. Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava. Polianky 8, 841 01 Bratislava. E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len “kúpna zmluva”) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru resp. sťažnosti (sídlo predávajúceho je adresa, na ktorej môže kupujúci, ktorý je spotrebiteľom uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť).

1.3. Nakupovať na našej internetovej stránke môžu primárne len osoby staršie ako 18 rokov. Návštevník stránky, ktorý nedosiahol 18 rokov je oprávnený nakupovať iba položky ktoré neobsahujú alkohol (reklamné predmety, poháre, nealko pivo).

 

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.) prípadne iné údaje.

 

3. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1. Predávajúci je povinný:

 • dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
 • zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar. V prípade, že kupujúci neuhradí plnú kúpnu cenu, prevodom cez platobnú bránu vopred, v hotovosti pri dobierke alebo osobnom doručení, predávajúci si vyhradzuje právo objednaný tovar kupujúcemu nevydať.

3.3. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

3.4. Objednávky sú zasielané len na území Slovenskej republiky.

 

4. Základné informácie o produktoch

4.1. Pivo zasielame s minimálnou trvanlivosťou 1 mesiac.

4.2. Pivo sa má skladovať na chladnom a tmavom mieste, pretože je chemicky neupravované.

4.3. Alergény obsiahnuté v pive: glutén.

4.4. Cena piva na internetovom obchode je uvedená s DPH.

4.5. Plechovky od piva sú nevratné. Plechovky od piva sa stávajú vratnými od 1.1.2022 v prípade, že je plechovka označená patričným symbolom zálohovacieho systému. Povinnosť prevziať tieto plechovky a vrátiť zálohu zaplatenú za tieto plechovky majú predajne, ktoré sú zo zákona povinné takýto systém prevádzkovať. Zálohované plechovky nie je možné vrátiť predávajúcemu.

4.6. Predávajúci v zmysle zákona účtuje kupujúcemu k cene tovaru zálohu za každý vratný obal vo výške stanovenej zákonom.

4.7. Tovar sa dá objednať cez internetový obchod https://pivoparom.sk/ prípadne cez kontakty uvedené na tejto stránke.

 

5. Práva a povinnosti kupujúceho

5.1. Kupujúci je povinný:

 • prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
 • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
 • nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
 • potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby a pečiatkou, ak je tá dostupná
 • v prípade úhradu tovaru darčekovým poukazom, prostredníctvom jedinečného kódu, je kupujúci povinný na vyzvanie predávajúceho doložiť doklad o kúpe tohto poukazu

5.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

 

6. Dodacie a podmienky

6.1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

6.2. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 5 pracovných dní od dodania tovaru dodávateľom alebo výrobcom tovaru predávajúcemu. Prípadne v termíne stanovenom na základe dohody medzi kupujúcim a predávajúcim.

6.3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane.

6.4. Tovar je kupujúcemu doručený:

 • na adresu určenú kupujúcim v objednávke prostredníctvom kuriéra,
 • osobným odberom na adrese vybranej pri objednávke tovaru

6.5. Kupujúci dostane tovar primárne v kartónových obaloch (resp. v drevených debničkách pri konkrétnych druhoch tovaru, tak je uvedené na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho).

6.6. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

6.7. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.8. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné plnomocenstvo.

6.9. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.10. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

6.11. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnou skazu, poškodenie či stratu tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

6.12. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v 6.2. Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

 

7. Platobné podmienky

7.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť nasledovnými spôsobmi:

 • platobné karty - po vytvorení objednávky ste presmerovaný na bezpečnú platobnú bránu banky, kde zadáte potrebné údaje. Pokiaľ je transakcia autorizovaná, platba prebehne okamžite. Podporujeme bezpečné platby.
 • bankový prevod - po potvrdení Vašej objednávky dostanete potvrdzujúci email o prijatí objednávky. Peniaze pošlite na účet SK52 8330 0000 0029 0118 0693 (náš účet vo Fio banke), ako variabilný symbol použite číslo objednávky. Po prijatí platby odosielame tovar s tým, že Vás informujeme o termíne, kedy zásielka dorazí.
 • dobierka – v hotovosti, alebo platobnou kartou pri doručení tovaru kuriérom,
 • v hotovosti - vo výdajnom mieste určenom pre osobný odber

Prijímame karty VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, Diners club a Discover . Vydavateľské banky umožňujú používanie embosovaných (reliéfnych) kariet. Použitie elektronických kariet VISA Electron a Maestro je možné iba v tom prípade, že to umožňuje Vaša vydavateľská banka. Niektoré banky vydávajú tzv. virtuálne karty, ktoré sú určené výhradne k nákupu na internete.

7.2. Platba kartou je bezpečná

 • u akceptácii platobných kariet využívame 3D-Secure riešenie – najmodernejšiu aplikáciu kartových Asociácií MasterCard a Visa umožňujúcu bezpečné platby kartou na internete
 • údaje zo svojej platobnej karty zadávate priamo banke, nikto z našich zamestnancov nemá prístup k údajom o Vašej platobnej karte
 • prenos dát sa uskutočňuje prostredníctvom zabezpečeného protokolu HTTPS, ktorý tieto informácie šifruje

Aké karty prijímame?

 • VISA Electron
 • VISA
 • Maestro (v prípade, že Vaša vydavatelská banka ho zaradila do systému 3D-Secure)
 • MasterCard
 • Diners club
 • Discover

7.3. Ako u nás zaplatíte?

Pokiaľ sa rozhodnete za vybraný tovar/služby využiť k platbe Vašu platobnú kartu, označte druh platobnej karty. Potom budete presmerovaný do našej spracovatelskej banky, ktorá Vás vyzve k zadaniu údajov o karte: číslo platobnej karty, dátum ukončenia platnosti karty a CVV2/CVC2 –posledné trojčíslie predtlačené na podpisovom prúžku Vašej karty.

Tieto informácie zadávate priamo do platobnej stránky spracovatelskej banky, ktorá zaistí nerozlúštitelný zakódovaný prenos dat a nás oboznámi iba s výsledkom autorizácie a dáva tým pokyn k vybaveniu objednávky. Týmto je odstránená môžnosť zneužitia Vašej platobnej karty subjektom, od ktorého si tovar kupujete a volného prenosu nechránených dát vo verejnej počítačovém sieti. O výsledku transakcie ste informovaný e-mailom.

Prítomnosť log Verified by Visa kartovej asociácie Visa a MasterCard Secure Code kartovej asociáce MasterCard zaručuje bezpečnú platbu v našom internetovom obchode.

Pokial Vám banka nepotvrdí platbu Vašou kartou, môže to byť z nasledujúcich dôvodov:

 • údaje o platobnej karte neboli vyplnené správne
 • na Vašom účte nemáte dostatok finančních prostriedkov alebo ste už vyčerpali limit pre internetové transakcie
 • Vaša karta nemá povolené použitie pre transakcie na internete. V tom prípade je nutné sa obrátiť na Vašu banku.

7.4. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

7.5. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.

7.6. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet predávajúceho.

7.7. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovar nie je zálohou.

 

8. Odstúpenie od zmluvy

8.1. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

8.2. Pokiaľ je kúpna zmluva uzatvorená na diaľku (prostredníctvom internetového obchodu) alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, a zároveň ak predávajúci včas a riadne poskytol kupujúcemu informácie o práve odstúpiť od kúpnej zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy (v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku) a za súčasného splnenia zákonom vyžadovaných skutočností, má kupujúci podľa zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku právo bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie odstúpiť od kúpnej zmluvy.

8.3. Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní

 • okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, ak je predmetom kúpnej zmluvy objednaný tovar, ktorý sa dodáva oddelene
 • okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, ak je predmetom kúpnej zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí,
 • okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru, ak je predmetom kúpnej zmluvy tovar, ktorý je dodávaný počas vymedzeného obdobia.

8.4. Kupujúci berie na vedomie, že v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:

 • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 • predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softwéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 • poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

8.5. Pre dodržanie lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy musí kupujúci odoslať akékoľvek jednoznačné vyhlásenie vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od kúpnej zmluvy a to v stanovenej lehote podľa ods. 3 článku 8 týchto obchodných podmienok. 6. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy poskytovaný predávajúcim.. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na emailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára.

8.6. Kupujúci, ktorý odstúpil od kúpnej zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Kupujúci nesie náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

8.7. Aby bol tovar prijatý späť, musia byť splnené tieto podmienky:

 • Tovar musí byť vrátený kompletný a v pôvodnom stave, vrátane originálnych obalov,
 • Tovar ani obal nesmie byť akokoľvek poškodený,
 • Tovar nesmie javiť známky spotreby, opotrebenia či používania Tovar musí byť až do momentu vrátenia skladovaný v súlade s podmienkami uvedenými na obale

8.8. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

8.9. Ak kupujúci zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

8.10. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

8.11. Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

8.12. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvo emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, prípadne spôsobom určeným kupujúcim.

 

9. Reklamačný poriadok

9.1. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon”).

9.2. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

9.3. Záručná doba na tovar zakúpený cez pivoparom.sk je štandardne 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo telefonicky v pracovné dni v čase od 8:00 do 17:00 na čísla uvedené v kontaktoch na stránke https://pivoparom.sk/kontaktujte-nas .
Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia tovaru bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia. Reklamovaný tovar je potrebné poslať na adresu Pivoslan s.r. o., Drobného 20, 84101 Bratislava ako balík doporučenou zásielkou spolu s daňovým dokladom/faktúrou, ktorý zároveň slúži ako záručný list. Pri identifikácii vady reklamovaného tovaru je postup viazaný zákonným ustanovením Občianskeho zákonníka (§ 622 a 623). Odstrániteľné vady Predávajúci odstráni bez zbytočného odkladu, alebo na žiadosť Kupujúceho bude zrealizovaná výmenu tovaru. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy.

Vybavenie reklamácie predávajúci realizuje jedným z nasledujúcich zákonných spôsobov:

 • odovzdaním opraveného tovaru
 • výmenou tovaru
 • vrátením kúpnej ceny za tovar
 • písomnou výzvou na prevzatie plnenia
 • odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru

V prípade uznania reklamácie predávajúci podľa rozhodnutia kupujúceho vymení reklamovaný tovar kus za kus, prípadne poskytneme iný tovar, ktorý si kupujúci vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru), a rovnako predávajúci znáša náklady na jeho vrátenie a dodanie nového tovaru, alebo má kupujúci možnosť odstúpiť od zmluvy a v takom prípade budú kupujúcemu vrátené peniaze buď na dodané číslo účtu alebo, v prípade platby kartou, budú vrátene na kartu. Kupujúci je oprávnený uplatniť si reklamáciu bezodkladne potom, ako sa o nedostatkoch tovaru dozvedel, a to zaslaním písomnej reklamácie na emailovú adresu predávajúceho Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. .
Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy bola reklamácia uplatnená. Lehotu na vybavenie reklamácie nie je možné žiadnym spôsobom predĺžiť. Po jej márnom uplynutí vzniká spotrebiteľovi nárok na odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí za reklamovaný výrobok. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a spolu s tovarom bude kupujúcemu doručený reklamačný protokol.

 

10. Osobné údaje a ich ochrana

10.1. Predávajúci zhromažďuje osobné údaje kupujúceho výlučne pre splnenie účelu kúpnej zmluvy a plnenie svojich záväzkov voči kupujúcemu, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení tovaru. Predávajúci zodpovedá za to, že osobné údaje kupujúceho nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám, s výnimkou ak ide o splnenie zákonnej povinnosti predávajúceho podľa všeobecne platných právnych predpisov (daňový úrad, policajný orgán, iné štátne orgány). Predávajúci zhromažďuje osobné údaje kupujúceho v tomto rozsahu: meno a priezvisko, fakturačná adresa, adresa dodania, e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo.

 

11. Alternatívne riešenie sporov

11.1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu ( Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. ), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

11.2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

11.3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

12. Záverečné ustanovenia

12.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

V Bratislave, dňa 1.12.2021

×

TOP
Máte viac ako 18 rokov? Na zobrazenie našej webovej stránky musíte byť plnoletí. Vzhľadom na zákonné požiadavky musíte overiť svoj vek.